Direct contact? Bel: 06-42740352

HomePrivacy

Privacy statement

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website.

Wat is het algemene privacybeleid?

 • Zonneschoon respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.
 • Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met onze diensten te maken hebben.
 • En ja: wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Zonneschoon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of via e-mail. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die door u worden verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • Naam van contactpersoon;
 • E-mailadres van contactpersoon;
 • Telefoonnummer indien deze ingevuld is;
 • Overige informatie die we vrijwillig van u ontvangen.

Wat gebeurt er als u uw gegevens niet wilt delen?

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Maar: wij kunnen onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die we gebruiken om een overeenkomst voor het uitvoeren van onze diensten met je te sluiten of om jou relevante content te verzenden zoals blogs.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Zonneschoon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van relevante content;
 • Om contact op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; en
 • Om onze diensten bij u af te leveren.

Wij verwerken uw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van u gekregen om ze te verwerken; of,
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens.

In sommige gevallen heeft u persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was. Dit kan ter voorbereiding op een overeenkomst zijn.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden zijn of ten behoeve van onze gewone bedrijfsvoering zoals debiteurenbeheer. Als u hier bezwaar tegen hebt, laat ons dat dan weten. We zullen nogmaals jouw belangen en onze belangen wegen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Zonneschoon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? Voor de meest voorkomende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Soort gegeven Bewaartermijn en reden
Personalia

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die u ons heeft verstrekt zodat wij telefonisch contact met u kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden (tenzij u klant bent geworden!).

Webformulieren De persoonsgegevens welke in onze webformulieren zijn ingevuld worden automatisch na 3 maanden verwijderd uit de database van onze website.
Klantdossiers 2 jaar na beëindiging samenwerking.
Facturen 7 jaar in verband met de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.

Delen we deze gegevens?

Ja, maar niet zomaar. Zonneschoon deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Zonneschoon beveiligt uw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • beveiliging van onze website met een SSL-certificaat. Hiermee worden uw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • we maken gebruik van de meest recente software en een firewall;
 • onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord waar we een streng wachtwoordbeleid voor hebben:
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens; en,
 • we noemden het al: we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zonneschoon. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zonneschoon.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Zonneschoon wil u er wel graag op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van Zonneschoon wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie september 2019