Direct contact? Bel: 06-42740352

HomeVoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht (opdrachtgever)
Zonneschoon: gevestigd op de Scheepswerf 13, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78650038, de rechtspersoon die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de klant werkzaamheden uitvoert (opdrachtnemer).
Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
Object: het schoon te houden gebouw, woning, woonboot etc.

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van Zonneschoon zoals offertes, overeenkomsten en aanvaardingen van opdrachten.
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zonneschoon voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien de klant de toepasselijkheid ervan in eerdere overeenkomsten met Zonneschoonheeft aanvaard.
2.3 De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige (rechts)handelingen en overeenkomsten met Zonneschoon.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Voor zover een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of een onderdeel ervan, nietig of vernietigbaar zijn, blijven overige bepalingen geldig. Zonneschoon en klant zullen dan overleggen om de nietige bepaling(en) te vervangen, overeenkomstig doel en strekking van deze algemene voorwaarden, zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling. 2.6 Als de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onduidelijk is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 Offerte
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tot op de genoemde datum die de offerte aangeeft., tenzij anders in de offerte wordt vermeld.
3.2 Indien de aanvaarding door de klant (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Zonneschoon daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zonneschoon schriftelijk anders aangeeft.
3.3 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht Zoneschoon niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.
3.4 Bij akkoord bevestiging vanuit de klant is er een overeenkomst en dienen beide partijen zich te houden aan de gemaakte afspraken of dit nou een eenmalige uitvoering van een opdracht is of een overeenkomst voor langer termijn.

Artikel 4 Opdrachtbevestiging
4.1 Nadat door Zonneschoon de inhoud van de overeenkomst schriftelijk of mondeling is bevestigd mag Zonneschoon ervan uitgaan, dat de klant zich volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de klant binnen 8 dagen na ontvangst van de bevestiging Zonneschoon schriftelijk ervan af ziet
4.2 Uitsluitend de voorwaarden (waaronder de omschrijving van de werkzaamheden), gesteld op de opdrachtbevestiging, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
4.3 Bij eenmalige werkzaamheden wordt de klant geacht met de opdrachtbevestiging akkoord te zijn doordat hij schriftelijk heeft verklaard akkoord te gaan of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 
5.1 Wijzigingen van wat volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen nader schriftelijk zijn overeengekomen.
5.2 Wijzigingen in de opdrachtbevestiging, al dan niet op verzoek van klant of bevoegde instanties, kunnen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs en of termijn van uitvoering. Zonneschoon zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst prijs en termijn van uitvoering. De klant is verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Zonneschoon te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de klant ter zake van de met Zonneschoon gesloten overeenkomst. Zonneschoon is ten aanzien van de eventueel hieruit voortvloeiende vertraging nooit aansprakelijk jegens de klant. 5.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Zonneschoon een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben. Zonneschoon is dan niet aansprakelijk voor enige als gevolg daarvan door de klant geleden schade van. Problemen voortkomend uit de wijzigingen, zijn altijd voor rekening en risico van de klant.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant
6.1 De klant moet Zonneschoon tijdig alle informatie te verstrekken, welke Zonneschoon voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. De offerte is gebaseerd op door de klant verstrekte informatie, waarbij Zonneschoon mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.
6.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Zonneschoon verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig is.
6.3 De klant zorgt ervoor dat Zonneschoon tijdig kan beschikken:- over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld vergunningen en ontheffingen);- over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; - over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, gereedschap en hulpmiddelen; - over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
6.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zonneschoon zijn verstrekt heeft Zonneschoon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van Zonneschoon - bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 7 Onder aanneming
7.1 Zonneschoon zal slechts met schriftelijke toestemming van de klant de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwas werkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden.
7.2 Zonneschoon zal de klant op de hoogte stellen indien glazenwas werkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst
8.1 De werkzaamheden zullen overeenkomstig de opdrachtbevestiging (veelal geaccordeerde offerte) worden uitgevoerd.
8.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan Zonneschoon, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Dit is echter uitsluitend toegestaan, indien Zonneschoon tenminste een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijkingen aan de klant worden medegedeeld. 8.3 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat blijvende afwijkingen van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk zijn, en die afwijkingen zodanig zijn dat dit gepaard gaat met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.


Artikel 9 Contractnaleving en controle
9.1 Wanneer gedurende de looptijd van de overeenkomst door de klant geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of als de klant aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteit normerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van de werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de klant Zonneschoon direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen na constatering schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).
9.2 Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
a: een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
b: een redelijke termijn waarbinnen Zonneschoon de geconstateerde afwijking dient te herstellen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
9.3 Afwijking(en) betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Zonneschoon geven de klant niet het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Zonneschoon op te schorten.
9.4 Wanneer Zonneschoon de klacht erkent, is Zonneschoon gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klacht te (doen) verhelpen. De klant stelt Zonneschoon hiertoe in de gelegenheid.
9.5 Als door Zonneschoon de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de klant vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De klant zal Zonneschoon van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal geen sprake zijn wanneer de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de klant aan Zonneschoon gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of als de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de klant en Zonneschoon een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 10 Hulpmiddelen
10.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Zonneschoon is vrij in haar keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
10.2 In afwijking van bepaling 10.1, zal de klant het voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwas werkzaamheden aan de buitenkant van het object is het Zonneschoon toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
10.3 In overleg tussen klant en Zonneschoon zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door Zonneschoon, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De klant is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van Zonneschoon, die in zijn ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van Zonneschoon. De klant is gehouden om op eerste verzoek van Zonneschoon eraan mee te werken, dat Zonneschoon bedoelde goederen terug kan nemen.
10.4 In overleg met Zonneschoon zal de klant ten behoeve van het personeel van Zonneschoon voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 11 Prijs
11.1 De prijs is gebaseerd op de wensen van de klant en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. Tenzij de klant consument is, zijn de door Zonneschoon opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2 Indien in de in 11.1 genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van Zonneschoon prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de klant en met inachtneming van artikel 5 geschieden.
11.3 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van Zonneschoon, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO, of als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege met dwingend karakter, of als wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de overeengekomen prijs plaatsvinden.

Artikel 12 Betaling
12.1 Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering achteraf plaats, na afloop van de werkzaamheden, of aan het einde van de kalendermaand. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand kunnen de door de klant verschuldigde kosten periodiek (wekelijks of maandelijks) in rekening worden gebracht.
12.2 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien door Zonneschoon, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de klant uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft (ook) de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
12.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar.
12.4 Indien de klant niet tijdig zijn verplichtingen nakomt, komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’, voor rekening van klant.
12.5 Zonneschoon is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de klant ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
12.6 Het is de klant niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op Zonneschoon te verrekenen. Ook wordt elke bevoegdheid van de klant tot opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, uitdrukkelijk uitgesloten.
12.7 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Zonneschoon op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Wanneer Zonneschoon goederen aan de klant verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt Zonneschoon de eigendom van de goederen, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de klant zijn betaald. Zonneschoon is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de klant gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Indien Zonneschoon aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.2 Zonneschoon is sowieso uitsluitend aansprakelijk voor schade, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van Zonneschoon, diens personeel of door Zonneschoon ingeschakelde derden bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
14.3 Indien Zonneschoon aansprakelijk is voor directe schade jegens een ondernemer, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.4 De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Zonneschoon in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
14.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zonneschoon aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Zonneschoon toegerekend kunnen worden;- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.6 Zonneschoon is niet aansprakelijk voor enige andere door de zakelijke klant (ondernemer of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangend met of voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de klant (of derden) toebehorende zaken, waaronder indirecte schade, daar bijvoorbeeld inbegrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.7 Zonneschoon is jegens de zakelijke klant, (ondernemer) niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Zonneschoon bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
14.8 Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Zonneschoon. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
14.9 Voor zover het geval nog niet aan de klant is gefactureerd, dient voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de klant in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
14.10 De klant vrijwaart Zonneschoon voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Zonneschoon uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Zonneschoon en de klant bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
14.11 De klant kan Zonneschoon niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Zonneschoon verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de klant aan Zonneschoon verstrekte gegevens;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de klant;
e. doordat door of namens de klant reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Zonneschoon.
f. bij gebruik van een hoogwerker en het gaat om schade aan planten, gazons, bestrating, leidingen, e.d.
14.12 Verder is Zonneschoon niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Zonneschoon het gevolg is van:arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel; tekortschieten van hulppersonen; transportmoeilijkheden; gewelddadige of gewapende acties of storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de gebruiker.
14.13 De klant is in de gevallen als opgesomd in 14.11 en 14.12 volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Zonneschoon uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
14.14 De klant is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 15 Geheimhouding
15.1 Klant en Zonneschoon zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de vertrouwelijkheid door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan.
15.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
15.3 Klant en Zonneschoon zijn bij beëindiging van een opdracht ertoe gehouden alle uit hoofde van die opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en bedrijfsmiddelen, onverwijld te retourneren aan de oorspronkelijke eigenaar.

Artikel 16 Toepasselijk recht
16.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Zonneschoon en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.